Német nemzetiségi oktatás

 Iskolánkban a német nemzetiségi oktatás nyelvoktató formáját 1993-ban kezdtük el. Tanulóinknak első osztálytól kezdve heti 6 órában van lehetőségük a nyelvtanulásra, amely csoportbontásban történik.

Célok és feladatok:

 • Alakuljon ki a tanulókban az igény és a képesség, hogy gondolatait, véleményét német nyelven is ki tudja fejezni.
 • Legyen képes a német nyelvet használni.
 • Nyerjen képet a Magyarországon élő német kisebbség mai és múltbéli életéről és kultúrájáról, valamint a németnyelvű országok népeiről.
 • A német nemzetiségi oktatás tartalmazzon interkulturális témákat is.

 

A német nyelv megtanulása és használata a legfontosabb feltétele a Magyarországon élő német nemzetiség fennmaradására. A nyelv a kultúra fontos része, amely az elődök kultúráját is magába foglalja és egyben a német nemzetiség értékes örökségét jelenti. A német nemzetiségi oktatás biztosítja a magyarországi németség - és szűkebb nemzetiségi környezet Mindszentgodisa - történelmének kultúrájának, hagyományainak megismerését és ápolását.

A német hon- és népismeret oktatásának további céljai és feladatai:

 • Ismerjék a magyarországi németek legfontosabb hagyományait, életmódját és kultúráját, de tiszteljék a magyar nép és az országban élő más kisebségek kultúráját.
 • A németajkú lakosság történelmének tanulmányozása vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy a német nemzetiség sokszínűségével hatást gyakorol a többségi nemzetre.
 • A történelmi ismeretk segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában.
 • A fiatalok ismerjék meg a nemzetiségi szervezeteket, testületeket és a sajtót.
 • Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális szokszínűség előnyeire és a saját,  valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk.

 

Az alsó tagozaton (1-4. osztály) a német hon és népismeret főleg cselekvésközpontú és játékos formában valósul meg. Pl. karácsonyfa díszítése régi német szokás alapján, húsvéti tojások festése hagyományos minták  és módszer szerint. Mondókák, körjátékok, dalok, közmondások, szólások megtanulásával ismerik meg a népköltészet értékét és szépségét.

 A felső tagozaton megismerkednek a naptári évhez és valláshoz kötődő legfontosabb ünnepekkel, a magyarországi németek által lakott területekkel. Betekintést nyernek a magyarországi német paraszti és iparos világ mindennapi életébe, a német dal- és néptánckincs világába. Megismerik a magyarországi németek jogait, szervezeteit, német származású művészek szerepét a magyar kultúra kibontakoztatásában.

 A nemzetiségi jelleg megjelenik a tanórákon kívüli tevékenységekben is:

 • Évente kirándulásokat szervezünk a németség lakta falvakba, tájházakba.
 • Színházlátogatás Szekszárdon a Deutsche Bühne előadásain.
 • Unser Bildschirm adásainak figyelemmel kísérése.
 • Kiállítás szervezése a tanulók által készített népismereti munkákból.
 • Tanulóink részt vesznek minden évben a megyei német nyelvű vers- és prózamondó versenyen, valamint német nyelvi versenyeken, a Litteratum vagy Mozaik német nyelvű levelező versenyen.
 • A Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával nyaranta több tanuló vesz részt a német nemzetiségi olvasótáborban.
 • A NKÖ együttműködési megállapodás keretében anyagilag támogatja a fent felsorolt programok megvalósulását.
 • Népismereti órák tartása a helyi német nemzetiségi emlékszobában.
 • Német gyermek néptánccsoport működik.
 • Húsvétváró és Márton napi rendezvény
 • Szivárvány és karácsonyi műsoron való fellépés