Oktatás

 Pedagógiai céljaink:

 • Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, az információszerzés, az informatika korszerű tartalmainak megismerését 

 •  Megismertetjük tanulóinkkal a magyar nemzeti, a német nemzetiségi és a cigány kisebbségi kultúra értékeit, ezzel is fejlesztjük diákjainkban a nemzeti azonosságtudatot és erősítsük bennük az egymás mellett élő különböző kultúrák megismerésének igényét

 •  Az ismereteket közlő oktatást fokozatosan a képességek, készségek fejlesztésére koncentráló tanítás váltsa fel

 •  Iskolai tevékenységeinket a gyermek egyéni sajátosságait figyelembe vevő személyre szóló fejlesztő munka jellemezze

 •  Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekeket integráltan oktatjuk-neveljük intézményünkben

 •  A természet szeretetére, védelmére nevelés fontos feladatunk, olyan képességeket, készségeket fejlesztve bennük, amelyek a környezettel való harmonikus, építő jellegű kapcsolathoz szükségesek

 •  Az intézményi ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszer segítse az iskolában folyó nevelő-oktató munka tervszerűbbé tételét, hatékonyságát

A sásdi kistérségben is megvalósul a "Legyen az esély egyenlő" elnevezésű projekt, amely nagy hangsúlyt fektet a közoktatási intézményekben való munkára. Ennek keretében került sor 2011. május 12-én a Mindszentgodisai Általános Iskolában a kistérségi pedagógiai szakmai műhely foglalkozására:

 Erősségeink: 

 • Iskolánkban családias légkörű, gyermekközpontú, magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik.

 • A kis létszámú osztályok alkalmasak arra, hogy a gyerekek egyéni bánásmódban részesülhetnek, minden gyerek megfelelő figyelmet kaphat, így gyerekeink többsége szeret ide járni.

 • Változatos oktatási módszereket alkalmazunk (kompetencia alapú tanítás, projekt módszerrel, kooperatív tanulásirányítással).

 • Több éves hagyománya van a német nyelv színvonalas oktatásának.

 • Évek óta vállaljuk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását is.

 • Diákjaink első osztálytól foglalkoznak a számítástechnikával, ami a későbbiekben az Internet használatával kinyitja előttük a nagyvilágot.

 • Szakmai programunkban szerepel minden évben az 5. és 6. osztályosok erdei iskolai programban való részvétele Sikondán. 

 • Jól felszerelt, ízlésesen berendezett tantermek, informatika terem, nyelvi labor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amit nyújtani tudunk: 

 • Nemzetiségi német nyelv oktatás

 • Idegennyelv-oktatás: angol, német

 • internethasználat

 • Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása

 • Tantervbe beépített úszásoktatás a pécsi Hullámfürdőben

 • Néptánc oktatás (német, cigány)

 • Délutáni sportfoglalkozások

 • Versenyekre felkészítés

 • Felvételi előkészítő

 • Egyéni fejlesztés szakvélemény alapján

 • Felzárkóztató foglalkozások

 • Napközi ellátás 16 óráig